فروش‌گاه

عمومی

نمایه

پیوست‌ها

پرونده تاریخ اندازه دریافت قدرآزما
راهنمای افزونه مدیریت اموال.pdf ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰۴:۲۵ ب.ظ 700 کیلوبایت 59 SHA256: 7e7979d5f189cd369e924f3cc6a6524724817f383d758b3fe0d6941c2a0a8bb9 راهنمای افزونه مدیریت اموال.pdf
راهنمای افزونه بخش‌های سفارشی پیش‌رفته.pdf ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۰۹:۰۸ ب.ظ 200 کیلوبایت 134 SHA256: 77f532844a5fd50b5454e5b7b223c7e01a3d46368cd4e8aeb7c5b4d48ce92a22 راهنمای افزونه بخش‌های سفارشی پیش‌رفته.pdf
راه_نمای افزونه گزارش_های نموداری.pdf ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۱۱:۱۰ ق.ظ 400 کیلوبایت 178 SHA256: b13fdfd3c44dff622cf8054a18aea0dc904aefeccc1d4e643f721a5bb54c9136 راه_نمای افزونه گزارش_های نموداری.pdf
راهنمای راه‌بری افزونه مدیریت حضور.pdf ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ساعت ۰۱:۰۶ ب.ظ 3 مگابایت 243 SHA256: 799ca6aad27aacfe28fec3d6969c5e83e14e942268e1bb452f4722f63f2fa594 راهنمای راه‌بری افزونه مدیریت حضور.pdf
افزونه آگاه_سازی پیش_رفته (راه_نمای کاربری).pdf ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۰۵:۱۱ ب.ظ 400 کیلوبایت 210 SHA256: e4911d8ffaec09dc3eec61d02db0f1b224a90ad75584f1a82b7891875f23b351 افزونه آگاه_سازی پیش_رفته (راه_نمای کاربری).pdf
افزونه آگاه_سازی پیش_رفته (راه_نمای راه_بری).pdf ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۰۵:۱۰ ب.ظ 1 مگابایت 323 SHA256: aa55f960e69471d98837c7ac0c83350a37442eabaafe1436c94b6c3d52b4dbab افزونه آگاه_سازی پیش_رفته (راه_نمای راه_بری).pdf
گواهی ارزش افزوده.jpeg ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ساعت ۰۴:۰۱ ب.ظ 500 کیلوبایت 265 SHA256: f1911ba2c1e8f51b26449714dbe9a9d7d983b34de61deb1e31220f8b195d837b گواهی ارزش افزوده.jpeg
راهنمای تهیه نسخه پشتیبان.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۰۱:۴۱ ب.ظ 40 کیلوبایت 234 SHA256: dafc3061a3adbd4295497dc44d9ffca50dc58993d2b3589f9bfcbcdb3ec2def3 راهنمای تهیه نسخه پشتیبان.pdf
راهنمای افزونه مدیریت اسناد پیشرفته.pdf ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ساعت ۰۱:۵۷ ب.ظ 2 مگابایت 345 SHA256: c098616dc8e72d5c898aa9798e27ef8be380ec154bc6d2f5bfbb22fcb8ed17b7 راهنمای افزونه مدیریت اسناد پیشرفته.pdf
راهنمای افزونه یادآور مسأله.pdf ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۰۵:۴۹ ب.ظ 300 کیلوبایت 281 SHA256: a22f2733481fec62e748627d24005f01f66809e1cf0b260568bd50fa4803b738 راهنمای افزونه یادآور مسأله.pdf
Redmine API Help.pdf ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۰۵:۱۱ ب.ظ 400 کیلوبایت 491 SHA256: d31d7114b69318e3bbdfbedd84c66992e24de4f4d57a222ff10b08ad9d0063cd Redmine API Help.pdf
گواهی تایید فنی نرم_افزار پیگیرـ شورای عالی انفورماتیک.jpg ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۰۱:۱۳ ب.ظ 500 کیلوبایت 312 SHA256: f74d4c7a75cb156a6554c1209d062dc91c30397c1e2bf0e231d4055662e0d1ab گواهی تایید فنی نرم_افزار پیگیرـ شورای عالی انفورماتیک.jpg