فروش‌گاه

عمومی

نمایه

پیوست‌ها

پرونده تاریخ اندازه دریافت قدرآزما
Redmine API Help.pdf ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۰۵:۱۱ ب.ظ 409 کیلوبایت 158 SHA256: d31d7114b69318e3bbdfbedd84c66992e24de4f4d57a222ff10b08ad9d0063cd Redmine API Help.pdf
افزونه آگاه_سازی پیش_رفته (راه_نمای راه_بری).pdf ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۰۵:۱۰ ب.ظ 1٬18 مگابایت 4 SHA256: aa55f960e69471d98837c7ac0c83350a37442eabaafe1436c94b6c3d52b4dbab افزونه آگاه_سازی پیش_رفته (راه_نمای راه_بری).pdf
افزونه آگاه_سازی پیش_رفته (راه_نمای کاربری).pdf ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۰۵:۱۱ ب.ظ 408 کیلوبایت 7 SHA256: e4911d8ffaec09dc3eec61d02db0f1b224a90ad75584f1a82b7891875f23b351 افزونه آگاه_سازی پیش_رفته (راه_نمای کاربری).pdf
راهنمای افزونه یادآور مسأله.pdf ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۰۵:۴۹ ب.ظ 274 کیلوبایت 84 SHA256: a22f2733481fec62e748627d24005f01f66809e1cf0b260568bd50fa4803b738 راهنمای افزونه یادآور مسأله.pdf
راهنمای افزونه مدیریت اسناد پیشرفته.pdf ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ساعت ۰۱:۵۷ ب.ظ 1٬87 مگابایت 98 SHA256: c098616dc8e72d5c898aa9798e27ef8be380ec154bc6d2f5bfbb22fcb8ed17b7 راهنمای افزونه مدیریت اسناد پیشرفته.pdf
راهنمای افزونه مدیریت حضور.pdf ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ساعت ۰۱:۳۹ ب.ظ 825 کیلوبایت 83 SHA256: 656186199ab5efde5b1ad76f84b6cccd19ca643e89f3bfd1d716824bea9f0170 راهنمای افزونه مدیریت حضور.pdf
راهنمای تهیه نسخه پشتیبان.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۰۱:۴۱ ب.ظ 42٬5 کیلوبایت 51 SHA256: dafc3061a3adbd4295497dc44d9ffca50dc58993d2b3589f9bfcbcdb3ec2def3 راهنمای تهیه نسخه پشتیبان.pdf
گواهی ارزش افزوده.jpeg ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ساعت ۰۴:۰۱ ب.ظ 491 کیلوبایت 29 SHA256: f1911ba2c1e8f51b26449714dbe9a9d7d983b34de61deb1e31220f8b195d837b گواهی ارزش افزوده.jpeg
گواهی تایید فنی نرم_افزار پیگیرـ شورای عالی انفورماتیک.jpg ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۰۱:۱۳ ب.ظ 528 کیلوبایت 91 SHA256: f74d4c7a75cb156a6554c1209d062dc91c30397c1e2bf0e231d4055662e0d1ab گواهی تایید فنی نرم_افزار پیگیرـ شورای عالی انفورماتیک.jpg