فروش‌گاه

عمومی

نمایه

پیوست‌ها

پرونده تاریخ اندازه دریافت قدرآزما
PeygirIOReaderSetup.zip ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ساعت ۰۸:۱۰ ب.ظ ۲ مگابایت 184 SHA256: fec04cbe3955bb240af1198cf6be0edc560e58bb912c6bc1927d85413520b825 PeygirIOReaderSetup.zip
Redmine API Help.pdf ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۰۵:۱۱ ب.ظ ۴۰۰ کیلوبایت 2346 SHA256: d31d7114b69318e3bbdfbedd84c66992e24de4f4d57a222ff10b08ad9d0063cd Redmine API Help.pdf
افزونه آگاه_سازی پیش_رفته (راه_نمای راه_بری).pdf ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۰۵:۱۰ ب.ظ ۱ مگابایت 662 SHA256: aa55f960e69471d98837c7ac0c83350a37442eabaafe1436c94b6c3d52b4dbab افزونه آگاه_سازی پیش_رفته (راه_نمای راه_بری).pdf
افزونه آگاه_سازی پیش_رفته (راه_نمای کاربری).pdf ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۰۵:۱۱ ب.ظ ۴۰۰ کیلوبایت 473 SHA256: e4911d8ffaec09dc3eec61d02db0f1b224a90ad75584f1a82b7891875f23b351 افزونه آگاه_سازی پیش_رفته (راه_نمای کاربری).pdf
راه_نمای افزونه گزارش_های نموداری.pdf ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۱۱:۱۰ ق.ظ ۴۰۰ کیلوبایت 408 SHA256: b13fdfd3c44dff622cf8054a18aea0dc904aefeccc1d4e643f721a5bb54c9136 راه_نمای افزونه گزارش_های نموداری.pdf
راهنمای افزونه افراد.pdf ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ساعت ۰۵:۴۴ ب.ظ ۳۰۰ کیلوبایت 212 SHA256: bc34cd32559a7938bbf9a7ce40b3f259c86078e270e3c4a9551f5435f15ffcbc راهنمای افزونه افراد.pdf
راهنمای افزونه بخش‌های سفارشی پیش‌رفته.pdf ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۰۹:۰۸ ب.ظ ۲۰۰ کیلوبایت 327 SHA256: 77f532844a5fd50b5454e5b7b223c7e01a3d46368cd4e8aeb7c5b4d48ce92a22 راهنمای افزونه بخش‌های سفارشی پیش‌رفته.pdf
راهنمای افزونه ثبت زمان.pdf ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ساعت ۰۵:۴۶ ب.ظ ۵۰ کیلوبایت 187 SHA256: e1ccfefbcffa39958930c84de0fa3052b3d847572e4c633802d071e8a592ee0a راهنمای افزونه ثبت زمان.pdf
راهنمای افزونه خروجی سفارشی.pdf ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ساعت ۰۵:۱۷ ب.ظ ۳۰۰ کیلوبایت 333 SHA256: 967be30dad5cc61de368ea8b9e4ccbfddfdea6fe08c03b647217c954271e41f6 راهنمای افزونه خروجی سفارشی.pdf
راهنمای افزونه مدیریت اسناد پیشرفته.pdf ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ساعت ۰۱:۵۷ ب.ظ ۲ مگابایت 629 SHA256: c098616dc8e72d5c898aa9798e27ef8be380ec154bc6d2f5bfbb22fcb8ed17b7 راهنمای افزونه مدیریت اسناد پیشرفته.pdf
راهنمای افزونه مدیریت اموال.pdf ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰۴:۲۵ ب.ظ ۷۰۰ کیلوبایت 318 SHA256: 7e7979d5f189cd369e924f3cc6a6524724817f383d758b3fe0d6941c2a0a8bb9 راهنمای افزونه مدیریت اموال.pdf
راهنمای افزونه یادآور مسایل.pdf ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۰۳:۰۳ ب.ظ ۲۰۰ کیلوبایت 285 SHA256: 837e62d05111889944e786f8278f75ad4905a6f41547b9ba45ea30da608c3413 راهنمای افزونه یادآور مسایل.pdf
راهنمای تهیه نسخه پشتیبان.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۰۱:۴۱ ب.ظ ۴۰ کیلوبایت 487 SHA256: dafc3061a3adbd4295497dc44d9ffca50dc58993d2b3589f9bfcbcdb3ec2def3 راهنمای تهیه نسخه پشتیبان.pdf
راهنمای راه‌بری افزونه مدیریت حضور.pdf ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ساعت ۰۱:۰۶ ب.ظ ۳ مگابایت 598 SHA256: 799ca6aad27aacfe28fec3d6969c5e83e14e942268e1bb452f4722f63f2fa594 راهنمای راه‌بری افزونه مدیریت حضور.pdf
گواهی ارزش افزوده.jpeg ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ساعت ۰۴:۰۱ ب.ظ ۵۰۰ کیلوبایت 658 SHA256: f1911ba2c1e8f51b26449714dbe9a9d7d983b34de61deb1e31220f8b195d837b گواهی ارزش افزوده.jpeg
گواهی تایید فنی نرم_افزار پیگیرـ شورای عالی انفورماتیک.jpg ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۰۱:۱۳ ب.ظ ۵۰۰ کیلوبایت 685 SHA256: f74d4c7a75cb156a6554c1209d062dc91c30397c1e2bf0e231d4055662e0d1ab گواهی تایید فنی نرم_افزار پیگیرـ شورای عالی انفورماتیک.jpg